Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune


ghidelectric.ro
Joi, 22 Februarie 2024
Ne gasiti si pe:            

Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune


Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 457/2003, republicata 2007

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 15/06/2007

Modificat de Hotarare nr. 962/2007Art. 1
(1) Prezenta hotarare se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate in tara sau importate, destinate pietei interne.
(2) In sensul prezentei hotarari, prin echipament electric de joasa tensiune se intelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V-1.000 V in curent alternativ si 75 V-1.500 V in curent continuu.
(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari echipamentele electrice si fenomenele fizice prevazute in anexa nr. 2.

Art. 2
(1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), construite in concordanta cu bunele practici ingineresti in materie de securitate in vigoare in Romania sau Uniunea Europeana, pot fi introduse pe piata numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice si bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate corespunzator, intretinute si utilizate in conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate.
(2) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 3
Echipamentele electrice de joasa tensiune care indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 si sunt supuse conditiilor prevazute la art. 4 si 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piata si punerii in functiune din considerente de securitate.

Art. 4
(1) Este interzisa introducerea pe piata a echipamentelor electrice care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.
(2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, daca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele romane si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate, pentru informare, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Lista standardelor romane din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista va fi actualizata periodic.
(4) In cazul in care standardele europene armonizate, asa cum sunt definite la alin. (2), nu au fost inca adoptate si publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2, daca sunt fabricate in conformitate cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI).
(5) In cazul in care nu exista standarde armonizate sau prevederi de securitate, asa cum sunt definite in alin. (2) si (4), in scopul introducerii pe piata sau al asigurarii liberei circulatii, se considera ca echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, daca sunt fabricate conform cerintelor de securitate cuprinse in standardele nationale sau in standardele in vigoare in statul membru din Uniunea Europeana al producatorului, daca acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu cel din Romania.
(6) In baza notificarii de catre Comisia Europeana, Ministerul Economiei si Finantelor va informa Comisia, daca este cazul, in termen de 3 luni obiectiile pe care le are in legatura cu prevederile de securitate prevazute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate in baza carora acestea nu ar trebui recunoscute.

Art. 5
Se interzice distribuitorilor de energie electrica, in conditiile legii, sa impuna utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.

Art. 6
(1) Cand se constata ca un echipament electric de joasa tensiune nu satisface cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si interzicerea introducerii pe piata.
(2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric de joasa tensiune se efectueaza numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2.
(3) In cazul situatiilor prevazute la alin. (1) organele de control vor informa in scris, dupa caz, Ministerul Economiei si Finantelor sau Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, indicand motivele deciziilor si specificand urmatoarele:
a) daca neconformitatea constatata se datoreaza unor deficiente ale standardelor care adopta standardele europene armonizate prevazute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevazute la art. 4 alin. (4) si (5);
b) daca neconformitatea constatata se datoreaza aplicarii gresite a standardelor sau prevederilor prevazute la art. 4 alin. (2), (4) si (5);
c) daca neconformitatea constatata este atribuita nerespectarii bunelor practici ingineresti prevazute la art. 2.
(4) Ministerul Economiei si Finantelor va informa de indata statele membre implicate si Comisia Europeana asupra neconformitatilor constatate si a masurilor luate, conform alin. (1) si (3).
(5) Daca alte state membre ridica obiectii fata de decizia prevazuta la alin. (1), Comisia Europeana trebuie sa consulte de indata Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 7
(1) Inainte de introducerea pe piata, echipamentele electrice prevazute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul european de conformitate CE, prevazut la art. 8 alin. (1) si in anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii descrise in anexa nr. 4.
(2) In caz de divergenta, producatorul, reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un raport de incercari in care este atestata conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse in art. 2 si in anexa nr. 1. Acest raport va fi intocmit de un organism notificat, conform procedurii prevazute la art. 9.
(3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CE producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului pot solicita traducerea in limba romana a unor documente care insotesc echipamentele din import. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a echipamentului electric.
(4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerintele prezentei hotarari trebuie certificata printr-o declaratie de conformitate EC emisa de producator ori de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, al carei continut este prevazut in anexa nr. 5.

Art. 8
(1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie.
(2) In cazul in care echipamentului electric de joasa tensiune ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
(3) In cazul in care una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleaga reglementarile aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementarile aplicate de producator. In acest caz datele de identificare a reglementarilor aplicate, asa cum au fost ele publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele sau instructiunile prevazute de reglementari si care insotesc echipamentele electrice.
(4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricarui marcaj asemanator cu marcajul CE, care ar putea induce in eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisa totusi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasa tensiune, pe ambalaj, pe instructiunile de prezentare sau pe certificatul de garantie, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate.
(5) Atunci cand organele de control constata ca marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat sa ia toate masurile pentru ca aceasta incalcare sa inceteze, iar echipamentul electric de joasa tensiune sa se supuna prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).
(6) Daca neconformitatea descrisa la alin. (5) continua, organele de control vor lua masurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata a echipamentului electric sau pentru a se asigura ca acesta a fost retras de pe piata in conformitate cu procedura descrisa la art. 6.

Art. 9
(1) Recunoasterea laboratoarelor si/sau a organismelor care pot intocmi rapoarte de incercari conform art. 7 alin. (2) se face de catre Ministerul Economiei si Finantelor pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se actualizeaza periodic.
(3) Listele cuprinzand organismele recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de incercari prevazute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificarile si/sau actualizarile acestora, se transmit de catre Ministerul Economiei si Finantelor statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 10
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea cerintelor esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si introducerii pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si ale art. 13 alin. (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializarii produselor pana la o data stabilita de organele de control prevazute la art. 11 impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatii;
d) nerespectarea indeplinirii permanente de catre organismele recunoscute a cerintelor minime prevazute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu modificarile ulterioare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere de catre autoritatea competenta care l-a emis.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor si de Inspectia Muncii, pentru echipamentele tehnice.

Art. 11
Contraventiilor prevazute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12
Prevederile prezentei hotarari nu se aplica echipamentelor electrice de joasa tensiune destinate exportului in tari altele decat cele care fac parte din Uniunea Europeana.

Art. 13
(1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale dintre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA, se admite introducerea pe piata atat a echipamentelor electrice cu marcaj CE, cat si a celor cu marcajul national de conformitate CS in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
(2) Se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe echipamentele electrice de joasa tensiune, concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS.
(3) Prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS.

Art. 14
(1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat in conditiile prevazute de prezenta hotarare pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 3 lit. B.
(2) In cazul in care echipamentului electric de joasa tensiune ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementari.
(3) Pana la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevazute la art. 7 alin. (2), Ministerul Economiei si Finantelor aproba lista organismelor recunoscute in baza unei proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste laboratoare/organisme se inscriu in Registrul organismelor recunoscute.

Art. 15
(1) Responsabilitatile producatorului, reprezentantului sau autorizat sau ale importatorului, in legatura cu echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune cu marcaj CE.
(2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 10 alin. (1) se aplica si in cazul echipamentelor electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS.

Art. 16
Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE.

Art. 17
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) si art. 6 alin. (4) si (5), care intra in vigoare la data aderarii la Uniunea Europeana, si ale art. 9 alin. (3), care se aplica de la data intrarii in vigoare a PECA.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 19
Prezenta hotarare transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC privind armonizarea legislativa a statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizarii in anumite limite de tensiune, amendata de Directiva Consiliului 93/68/EEC.


ANEXA Nr. 1 - CERINTE ESENTIALE de securitate pentru echipamentul electric de joasa tensiune

1. Conditii generale
a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare, care vor asigura functionarea echipamentului electric de joasa tensiune in siguranta si in scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie sa fie marcate pe echipament sau, daca aceasta nu este posibil, intr-un document insotitor.
b) Denumirea producatorului, firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicate in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.
c) Echipamentul electric de joasa tensiune, precum si componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel incat sa poata fi asamblate si conectate sigur si corect.
d) Echipamentul electric de joasa tensiune trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa se asigure protectia impotriva riscurilor prevazute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si intretinerea adecvata scopului pentru care a fost fabricat.
2. Protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarii echipamentului electric de joasa tensiune
Masurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzator fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;
b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzator impotriva pericolelor de natura neelectrica ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasa tensiune, asa cum rezulta din experienta;
d) izolatia este corespunzatoare unor cerinte previzibile.
3. Protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric de joasa tensiune
Masurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) echipamentul electric de joasa tensiune satisface cerintele previzibile de natura mecanica astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
b) echipamentul electric de joasa tensiune este rezistent la influente de natura nemecanica in conditii previzibile de mediu, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
c) echipamentul electric de joasa tensiune nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si proprietatea in conditii previzibile de suprasarcini.


ANEXA Nr. 2 - ECHIPAMENTE SI FENOMENE FIZICE care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari

1. Echipament electric pentru utilizare in atmosfera exploziva
2. Echipament electric pentru utilizare radiologica si medicala
3. Componente electrice pentru lifturi de marfuri si de persoane
4. Contoare de energie electrica
5. Fise si prize de uz casnic
6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
7. Interferente radioelectrice
8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferata, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care Romania este parte


ANEXA Nr. 3


A. Marcajul de conformitate CE
1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C si E, avand urmatoarea forma:


Daca marcajul CE este redus sau marit, proportiile date in desenul de mai sus trebuie sa fie respectate.
2. Marcajul CE trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurilor cand aceasta nu este posibil, tinandu-se seama de natura aparatelor.

B. Marcajul de conformitate CS
Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentata in figura urmatoare:

+------+
?  CS  ?
+------+
NOTA:
- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;
- diametrul cercului: 20 mm.
In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus.
Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.


ANEXA Nr. 4 - CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

1. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene asigura si declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate EC.
2. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene este obligat sa intocmeasca un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de control.
3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu principalele cerinte de securitate si, in masura in care este relevant, sa fie acoperita proiectarea, producerea si functionarea acestuia.
4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
a) descrierea generala a echipamentului electric de joasa tensiune;
b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);
e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
g) rapoarte de incercari;
h) declaratie de conformitate, in copie, inclusiv traducerea legalizata in limba romana pentru echipamentele electrice de joasa tensiune din import.
5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricatiei ultimului echipament electric de joasa tensiune. Atunci cand este cazul, in masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului, acestea pot solicita traducerea in limba romana a unor documente. In cazul in care producatorul ori reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasa tensiune pe piata romaneasca.
6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune fabricat cu documentatia tehnica prezentata la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.


ANEXA Nr. 5 - DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele si adresa producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) descrierea echipamentului electric;
c) referirea la standardele armonizate;
d) daca este cazul, referirea la specificatiile in baza carora este declarata conformitatea;
e) identificarea semnatarului imputernicit sa incheie acte juridice in numele producatorului sau al reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
f) ultimele doua cifre ale anului in care marcajul CE a fost aplicat.
 
13/06/2008 - Acest articol a fost citit de 2017 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 3 (data de 45 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Legislatie"
Stirile anterioare
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor...
Legea 318/2003, legea energiei electrice abrogata
Modificarea si completarea Legii energiei...
Legea energiei electrice
Monitorizarea electronica in timp real a...
Stirile urmatoare
Programul national pentru reducerea costurilor...
Legea privind performanta energetica a cladirilor
Performanta energetica a cladirilor
Racordarea utilizatorilor la retelele electrice...
Functionarea Comitetului de arbitraj
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simpl─â a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile ╚Öi componentele identificate corect v─â ofer─â imediat o imagine clar─â privind modul de func╚Ťionare ╚Öi de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identifica╚Ťi toate blocurile terminale


Noua imprimant─â de identificare a firelor ╚Öi tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate m─ârcile majore de blocuri terminale ╚Öi componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimant─â de etichete rigide pentru fiecare marc─â utilizat─â. Brady Corporation ofer─â o list─â de m─ârci de blocuri terminale care au fost testate în privin╚Ťa compatibilit─â╚Ťii cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese | studio 20 | www h2on ro | focusrent ro | melkior | komsitravel ro | www.plantmaster.ro | http www scauneonline ro | Rexed |
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric