Modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007


ghidelectric.ro
, 3 Martie 2024
Ne gasiti si pe:            

Modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007


Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 18/05/2007

In baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit carora se constituie o autoritate unica de reglementare in sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care preia atributiile, bugetul, sursele de finantare, personalul, drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinteaza, este necesara adoptarea cu caracter de urgenta a unor reguli de organizare si functionare specifice unei singure autoritati, care sa asigure ducerea la indeplinire a competentelor si atributiilor acesteia in conditii de eficienta, transparenta si tratament nediscriminatoriu, avand in vedere faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la dificultati in ceea ce priveste o functionare optima, la cel mai inalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice si gazelor naturale este Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, aflata in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului."
2. Alineatul (1) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, pentru prestari de servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale."
3. Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) si (14) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRE in relatiile cu tertii.
(2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.
(3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevazuti la alin. (2), sunt numiti de primul-ministru pe o perioada de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.
...
(7) Calitatea de membru in Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale si cu exercitarea de functii publice, cu exceptia celei didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.
...
(10) Ordinele si deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 60 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate partilor interesate.
...
(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care:
a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;
b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei si gazelor naturale;
c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei si gazelor naturale;
d) un membru din partea asociatiilor din administratia publica locala;
e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;
f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si gaze naturale.
...
(14) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora."
4. Alineatul (2) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile banesti si cheltuielile de cazare, pentru perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului, se stabilesc prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si al contractului individual de munca."
5. Dupa alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu in cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Consiliului consultativ, in conditiile prevazute de lege."
6. Alineatul (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor."
7. Dupa alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Atributiile si competentele prevazute la alin. (2) se completeaza cu atributiile si competentele prevazute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
8. Dupa alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In vederea exercitarii atributiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora."
9. Dupa articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu urmatorul cuprins:
"Art. 891. - Prezenta lege reglementeaza sectorul si piata energiei electrice si se completeaza cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza sectorul si piata gazelor naturale."


Art. II
Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice si gazelor naturale este Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, aflata in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, pentru prestari de servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale."
2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste respectarea sistemului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei gazelor naturale, precum si a energiei electrice, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor."
3. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Atributiile si competentele prevazute la alin. (1) se completeaza cu atributiile si competentele prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007."
4. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.
5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRE in relatiile cu tertii.
(2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori.
(3) Cei 7 reglementatori prevazuti la alin. (2) sunt numiti de primul-ministru pe o perioada de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.
(4) Comitetul de reglementare isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.
(5) Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si ale membrilor Comitetului de reglementare inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
e) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (6);
f) prin revocare.
(6) Calitatea de membru in Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale si cu exercitarea de functii publice, cu exceptia celei didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.
(7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care:
a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort;
b) 2 membri din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei si gazelor naturale;
c) 2 membri din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei si gazelor naturale;
d) un membru din partea asociatiilor din administratia publica locala;
e) 2 membri din partea organizatiilor profesionale;
f) 2 membri din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si gaze naturale.
(8) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale si al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora."
6. Articolul 11 se abroga.
7. Articolul 12 se abroga.
8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Personalul ANRE este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare si functionare, ale contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si ale legislatiei muncii.
(2) Salarizarea personalului ANRE si celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile banesti si cheltuielile de cazare, pentru perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului, se stabilesc prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul ANRE si al contractului individual de munca."
9. Articolul 14 se abroga.
10. Articolul 15 se abroga.
11. Articolul 16 se abroga.
12. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 99. - (1) Preturile si tarifele reglementate in sectorul gazelor naturale se aproba prin ordin al presedintelui ANRE, care va contine inclusiv data intrarii in vigoare a acestora.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
13. Dupa alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prezenta lege reglementeaza sectorul si piata gazelor naturale si se completeaza cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementeaza sectorul si piata energiei electrice."
14. In cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea "Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)".
 
13/06/2008 - Acest articol a fost citit de 7104 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 1 (data de 135 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Legislatie"
Stirile anterioare
Legea energiei electrice
Monitorizarea electronica in timp real a...
Liberalizarea sectorului energetic european
Liberalizarea pietei energetice
Protectia designului industrial
Stirile urmatoare
Legea 318/2003, legea energiei electrice abrogata
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor...
Asigurarea securitatii utilizatorilor de...
Programul national pentru reducerea costurilor...
Legea privind performanta energetica a cladirilor
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simplă a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile și componentele identificate corect vă oferă imediat o imagine clară privind modul de funcționare și de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identificați toate blocurile terminale


Noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate mărcile majore de blocuri terminale și componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimantă de etichete rigide pentru fiecare marcă utilizată. Brady Corporation oferă o listă de mărci de blocuri terminale care au fost testate în privința compatibilității cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese | studio 20 | www h2on ro | focusrent ro | melkior | komsitravel ro | www.plantmaster.ro | http www scauneonline ro | Rexed |
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric