Legea 318/2003, legea energiei electrice abrogata


ghidelectric.ro
, 3 Martie 2024
Ne gasiti si pe:            

Legea 318/2003, legea energiei electrice abrogata


Legea 318/2003, legea energiei electrice, publicat in M. Of. partea I nr. 511/16.07.2003

Abrogata prin Legea nr. 13/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Domeniul de reglementare

Art. 1
(1) Prezenta lege creeaza cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare, in conditii de securitate si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului.
(2) Nu se supun dispozitiilor prezentei legi:
a)acumulatorii electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;
b)sursele stationare de energie electrica in curent continuu;
c)instalatiile energetice amplasate in marea teritoriala, care nu sunt racordate la reteaua electrica;
d)sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 kW.

Obiectivele legii

Art. 2
Activitatile in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare trebuie sa se desfasoare pentru realizarea urmatoarelor obiective de baza:
a)asigurarea dezvoltarii durabile a economiei nationale;
b)diversificarea bazei de resurse energetice primare;
c)crearea si asigurarea functionarii pietelor concurentiale de energie electrica;
d)asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la piata de energie electrica, la retelele electrice de interes public;
e)transparenta tarifelor, preturilor si taxelor la energie electrica in cadrul unei politici de tarifare, urmarind cresterea eficientei energetice pe ciclul de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice;
f)constituirea stocurilor de siguranta la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice si energiei termice produse in cogenerare;
g)asigurarea functionarii interconectate a sistemului electroenergetic national cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine si cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE);
h)promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie;
i)asigurarea protectiei mediului la nivel local si global, in concordanta cu tratatele la care Romania este parte;
j)asigurarea masurilor de securitate impotriva actelor de terorism si sabotaj.

Intelesul unor termeni si expresii

Art. 3
In intelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
1. autoproducator de energie electrica - persoana fizica sau juridica producatoare, in afara activitatilor de baza, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice in cogenerare necesare, in principal, consumului propriu. Autoproducatorul poate participa la piata de energie ca titular de licente de producere si furnizare sau consumator, in conditiile prezentei legi;
2. acces la reteaua electrica de interes public - dreptul agentilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie;
3. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe verticala - persoana juridica ce desfasoara doua sau mai multe dintre urmatoarele activitati: producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice;
4. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe orizontala - persoana juridica ce desfasoara, pe langa alte activitati din afara sectorului energiei electrice, cel putin una dintre urmatoarele activitati: producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice;
5. autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE;
6. avarie - eveniment care se manifesta prin abateri periculoase de la parametrii functionali prevazuti de normele tehnice in vigoare;
7. capacitate de interconexiune - instalatiile si echipamentele prin care se realizeaza conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice;
8. capacitate energetica - instalatiile de producere a energiei electrice sau energiei termice in cogenerare, retele electrice si alte echipamente electroenergetice;
9. centrala electrica - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;
10. centrala electrica de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica;
11. client - persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza energie electrica;
12. consumator de energie electrica - persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalatiile sale;
13. consumator eligibil de energie electrica - consumatorul care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie;
14. consumator captiv - consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;
15. culoar de trecere (de functionare) a liniei electrice - suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa in care se impun restrictii din punct de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, instalatiile etc.; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta;
16. distributie - transmiterea energiei electrice prin retele de distributie de la retelele de transport sau de la producatori catre instalatiile consumatorilor;
17. exploatare comerciala a unei capacitati energetice - ansamblul activitatilor desfasurate de un agent economic in sectorul energiei pentru obtinerea profitului;
18. furnizor - persoana juridica, titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, in baza unui contract de furnizare;
19. furnizare - activitatea de comercializare a energiei electrice si/sau termice catre clienti;
20. linie directa - linia prin care se transmite energia electrica de la producator catre un singur utilizator; linia directa este complementara sistemului electroenergetic;
21. monopol natural in domeniul energiei electrice - situatia de piata in care serviciile de transport si de distributie a energiei electrice se asigura de catre un singur agent economic pentru consumatorii de pe un teritoriu delimitat;
22. operator al pietei de energie electrica - persoana juridica ce asigura tranzactionarea cantitatilor de energie pe piata de energie electrica si care determina preturile pe piata spot;
23. operator de distributie - persoana juridica, titulara a unei licente de distributie, care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica de distributie;
24. operator de transport si de sistem - persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem;
25. ordinea de merit - ordinea in care un producator de energie electrica este luat in considerare pe baza pretului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica in SEN;
26. piata de energie electrica - cadrul de organizare inauntrul caruia se tranzactioneaza energia electrica si serviciile asociate;
27. plan de perspectiva - planificarea pe termen lung a necesarului de investitii in capacitati de producere, transport si distributie, in vederea acoperirii cererii de electricitate a sistemului si a asigurarii livrarilor catre clienti;
28. plan de aparare a sistemului electroenergetic national impotriva perturbatiilor majore - documentul continand masuri tehnice si organizatorice, cu rolul de a impiedica extinderea perturbatiilor in sistem si de a limita consecintele acestora;
29. producator de energie electrica - persoana fizica sau juridica, titulara de licenta, avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv in cogenerare;
30. producator independent de energie electrica - producatorul de energie electrica ce nu indeplineste functii de transport sau de distributie pe teritoriul in care se situeaza reteaua electrica la care este racordat;
31. reabilitare - ansamblul operatiunilor efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii energetice care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;
32. retehnologizare - ansamblul operatiunilor de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de data recenta, de varf, in scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;
33. retea electrica - ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie;
34. retea electrica de transport - reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV;
35. retea electrica de distributie - reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv;
36. retea electrica de interes public - reteaua electrica la care se pot racorda cel putin doi utilizatori;
37. sectorul energiei electrice - ansamblul activitatilor si instalatiilor de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare, transport, servicii de sistem, distributie si furnizare a energiei electrice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile naturale si/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine;
38. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem, care consta in asigurarea transmiterii unei cantitati de energie electrica intre doua sau mai multe puncte ale retelei de transport, cu respectarea standardelor de calitate;
39. serviciu de sistem - serviciul asigurat, pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a sistemului electroenergetic, precum si a calitatii energiei electrice conform reglementarilor in vigoare;
40. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regula, de catre producatori, la cererea operatorului de transport si de sistem;
41. sistem electroenergetic - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul, conducerea operativa, distributia, furnizarea si utilizarea energiei electrice;
42. Sistem Electroenergetic National, denumit in continuare SEN - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;
43. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu SEN;
44. subconsumator - persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice sunt racordate in aval de grupul de masura al consumatorului.
45. transportul energiei electrice - transmiterea energiei electrice de la producatori pana la instalatiile de distributie sau la instalatiile consumatorilor racordati direct la retelele electrice de transport;
46. utilizator de retea electrica - producator, operator de transport si de sistem, operator de distributie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv;
47. UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice;
48. zona de protectie - zona adiacenta capacitatii energetice, extinsa in spatiu, in care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor;
49. zona de siguranta - zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie.


Capitolul II - Autoritati si competente


Strategia si politica energetica

Art. 4
(1) Strategia energetica nationala defineste obiectivele sectorului energiei electrice si modalitatile optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale pe termen mediu si lung. Strategia energetica se elaboreaza de catre Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale si se aproba prin lege.
(2) Politica energetica, urmarind directiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort pe baza programului de guvernare, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, pentru un interval de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, avand in vedere, in principal:
a)constituirea cadrului institutional corespunzator, prin definirea organismelor si a autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici;
b)asigurarea securitatii in aprovizionarea cu combustibili;
c)asigurarea importurilor si exporturilor de combustibili si energie electrica;
d)asigurarea protectiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activitati energetice;
e)transparenta preturilor si tarifelor la combustibili si energie;
f)cresterea eficientei in utilizarea combustibililor si energiei;
g)dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cu acordarea de prioritati energiei electrice pentru asezarile izolate;
h)dezvoltarea cooperarii energetice internationale.
(3) Sursele de finantare utilizate pentru aplicarea strategiei si politicii Guvernului in sectorul energetic se asigura din sursele proprii ale agentilor economici in domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, imprumuturi rambursabile si nerambursabile.

Programul energetic

Art. 5
(1) Politica energetica se concretizeaza intr-un program cuprinzand masuri de stimulare a activitatilor de investitii, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (1) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.

Atributiile ministerului de resort

Art. 6
Ministerul de resort elaboreaza politica energetica nationala si asigura ducerea la indeplinire a acesteia, in conditiile prevederilor prezentei legi, avand urmatoarele atributii principale:
a)elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficienta energetica si de promovare a surselor regenerabile de energie;
b)elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;
c)aproba norme si prescriptii tehnice cu caracter obligatoriu pentru sistemul electroenergetic;
d)asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile din sectorul energiei electrice;
e)elaboreaza programul de constituire a stocurilor de siguranta la combustibili si urmareste realizarea prevederilor acestuia de catre agentii economici;
f)urmareste permanent performanta si calitatea tehnologiilor si instalatiilor din sistemul energetic si initiaza masuri in vederea cresterii nivelului acestora;
g)are calitatea de concedent in sectorul energiei electrice;
h)ia masuri pentru realizarea instalatiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, in conditiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum si valorificarea unor cantitati prestabilite de resurse regenerabile si secundare de energie;
i)supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre toti participantii la activitatile din sectorul energiei electrice;
j)elaboreaza programe privind promovarea exporturilor de energie electrica, propunand Guvernului masuri pentru a micsora dependenta tarii fata de importurile resurselor primare de energie;
k)urmareste si propune Guvernului masuri in legatura cu situatia stocurilor de siguranta ale sistemului electroenergetic national la resursele primare de energie - carbune, hidrocarburi si, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, volumul de apa in lacurile de acumulare;
l)implementeaza politica energetica a Guvernului, referitoare la continuarea promovarii cogenerarii, ca solutie eficienta de acoperire a consumului national de energie termica si la utilizarea surselor regenerabile de energie - solara, eoliana, geotermala, biomasa, biogaz;
m)coordoneaza actiunile de cooperare cu institutii similare din alte tari, precum si cu organisme internationale de profil;
n)avizeaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, normativele de protectia muncii in sectorul energetic;
o)elaboreaza si fundamenteaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politica sociala specifice sectorului energetic, programele de asistenta sociala si medicala, de asigurari de risc si accidente, in vederea evitarii riscurilor profesionale si a reabilitarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.

Autoritatea competenta

Art. 7
Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice este Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, ce functioneaza in coordonarea ministerului de resort, in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Finantarea activitatii ANRE

Art. 8
(1) Finantarea activitatii ANRE se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit prevederilor legale privind finantele publice.
(2) Nivelul tarifelor si cel al contributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de ANRE in fiecare an, in conditiile legii, si sunt date publicitatii.
(3) ANRE intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice in vigoare.
(4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRE raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Conducerea ANRE

Art. 9
(1) ANRE este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de primul-ministru la propunerea ministrului de resort, pe o perioada de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRE in relatiile cu tertii.
(2) Pentru activitatile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, in vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori.
(3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevazuti la alin. (2), sunt numiti de catre ministrul de resort pentru un mandat de 5 ani.
(4) Mandatul membrilor comitetului de reglementare inceteaza in urmatoarele situatii:
a)la expirarea duratei;
b)prin demisie;
c)prin deces;
d)prin imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
e)la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (5);
f)prin revocare pentru neindeplinirea mandatului, pentru incalcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Presedintele si vicepresedintele se revoca de catre autoritatea care i-a numit.
(5) Calitatea de membru in comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitati cu caracter comercial, functii sau demnitati publice, cu exceptia celei didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.
(6) Ordinele si deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor comitetului de reglementare.
(7) Ordinele ANRE se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) Ordinele si deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate partilor interesate.
(9) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului de resort, din care:
a)2 membri - din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei;
b)2 membri - din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei;
c)un membru - din partea asociatiilor din administratia publica locala;
d)2 membri - din partea organizatiilor profesionale;
e)2 membri - din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si termica.
(10) Membrii consiliului consultativ au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 10% din salariul de baza al presedintelui, fara a depasi lunar 20% din acesta.
(11) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare in cazul in care sedinta se desfasoara intr-o alta localitate decat in cea de domiciliu a acestora.
(12) Consiliul consultativ sprijina armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora potrivit regulamentului de organizare si functionare a ANRE.

Angajarea si salarizarea personalului ANRE

Art. 10
(1) Personalul este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a ANRE, ale contractului colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (5) sunt aplicabile si personalului.
(2) Salarizarea personalului ANRE se stabileste prin negociere in cadrul contractului colectiv si al contractului individual de munca, in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Atributiile ANRE

Art. 11
(1) ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
(2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii:
a)stabileste reglementari cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sectorul energiei electrice;
b)acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producatorii de energie termica produsa in cogenerare, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de energie electrica;
c)elaboreaza si aproba metodologiile de calcul necesare stabilirii preturilor si tarifelor;
d)stabileste tarifele aplicabile consumatorilor captivi;
e)stabileste preturile si tarifele practicate intre agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice, preturile si tarifele practicate pentru activitatile si serviciile aferente producerii energiei termice in cogenerare;
f)stabileste contractele-cadru de furnizare, precum si cele dintre agentii economici privind vanzarea, achizitia, transportul, serviciul de sistem si distributia energiei electrice, precum si cele de vanzare a energiei termice produse in cogenerare;
g)elaboreaza regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
h)stabileste cerinte, criterii si proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica si acrediteaza consumatorii eligibili;
i)aproba reglementari tehnice si comerciale pentru agentii economici din sector;
j)exercita controlul cu privire la respectarea de catre agentii economici din sectorul energiei electrice a reglementarilor emise, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
k)stabileste procedura de solutionare a neintelegerilor precontractuale si solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor intre agentii economici din sectorul energiei electrice si a contractelor de furnizare a energiei electrice;
l)stabileste metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre agentii economici a sistemului de preturi si tarife;
m)elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
n)elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza capacitati energetice, respectiv instalatii de utilizare;
o)urmareste aplicarea reglementarilor specifice in domeniul energiei electrice;
p)sesizeaza ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominanta pe piata si la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
q)creeaza si gestioneaza o baza de date la nivel national, necesara desfasurarii activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum si in legatura cu activitatea comertului international cu energie electrica si cu practicile internationale in domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de agentii economici implicati;
r)elaboreaza regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
s)informeaza ministerul de resort asupra activitatii proprii desfasurate, prin rapoarte anuale care se dau publicitatii.
(3) In indeplinirea atributiilor sale, ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrica, cu agentii economici specializati care presteaza servicii pentru sector, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si termice si cu asociatiile patronale si sindicale.

Electrificarea localitatilor

Art. 12
(1) Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.
(2) Autoritatile administratiei publice locale si ministerele implicate raspund de implementarea proiectelor si a programelor de electrificare si extindere a acestora.


Capitolul III - Autorizatii, licente si concesiuniSectiunea 1 - Autorizatii si licente


Activitatile supuse regimului autorizarii


Art. 13
(1) Realizarea de noi capacitati energetice, precum si retehnologizarea celor existente se desfasoara pe baza de autorizatii de infiintare, acordate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitatile operatorului pietei de energie electrica si cele de furnizare de servicii tehnologice de sistem se desfasoara pe baza de licente acordate in conditiile prezentei legi.
(3) Exercitarea oricarei activitati fara autorizatie sau licenta se sanctioneaza potrivit legii.

Regimul autorizarii

Art. 14
(1) Pentru autorizare, solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competenta.
(2) Solicitantul va atasa la cerere actele si documentele care probeaza indeplinirea de catre acesta a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale stabilite pe categorii de capacitati energetice si de activitati in domeniu.
(3) Solicitantul, persoana juridica, trebuie sa aiba sediul in Romania. Solicitantul, persoana juridica straina, trebuie sa stabileasca si sa mentina in Romania, in conditiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata a autorizarii.
(4) Nu pot fi autorizati solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei carora le-a fost retrasa o autorizatie sau licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori datei de inregistrare a cererii.
(5) Procedura de acordare a autorizatiilor/licentelor, termenele, tarifele si conditiile de acordare, constand in: criterii, limite de putere, atestari, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de capacitati si activitati supuse autorizarii, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competenta si aprobat prin hotarare a Guvernului.
(6) Refuzul acordarii unei autorizatii sau licente, lipsa de raspuns inauntrul termenului si orice alta solutie a autoritatii competente, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, sectia de contencios administrativ, in conditiile legii.

Categoriile de autorizatii si licente

Art. 15
Autoritatea competenta acorda:
1. Autorizatii de infiintare pentru:
a)realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare sau retehnologizarea celor existente cu o putere mai mare de 10 MW;
b)realizarea de linii si statii de transport al energiei electrice sau retehnologizarea celor existente;
c)realizarea sau retehnologizarea retelelor electrice cu tensiune de linie nominala mai mare sau egala cu 110 kV.
2. Licente pentru:
a)exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice in cogenerare;
b)exploatare comerciala a capacitatilor de transport al energiei electrice;
c)exploatare comerciala a capacitatilor de distributie a energiei electrice;
d)activitatea operatorului pietei de energie electrica;
e)activitatea de furnizare a serviciilor de sistem;
f)activitatea de furnizare a energiei electrice;
g)activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem.

Drepturile si obligatiile care decurg din autorizatia de infiintare si din licente

Art. 16
(1) Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor energetice pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente sunt de interes public, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei sau licentei.
(2) Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice sau juridice si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice, titularii autorizatiilor de infiintare si titularii licentelor beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii energetice, de urmatoarele drepturi:
a)dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii energetice, obiect al autorizatiei;
b)dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, obiect al autorizatiei de infiintare, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;
c)servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, in conditiile legii;
d)dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e)dreptul de acces la utilitatile publice.
(3) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora este prevazut la art. 18 si se exercita pe toata durata existentei capacitatii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie in caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora. Daca cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor energetice, titularii de licenta au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile prezentei legi.
# (5) Proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectati de exercitarea de catre titularii de licenta si autorizatii a drepturilor prevazute la alin. (2) vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despagubirilor vor fi avute in vedere urmatoarele criterii: suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;
# tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajarile afectate de lucrari;
# activitatile restranse cu ocazia lucrarilor. Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, cuantumul se stabileste prin hotarare judecatoreasca.
(6) Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrangerea sau incetarea unor activitati prevazute la alin. (2) se stabilesc si se exercita cu respectarea principiului echitatii, a dreptului de proprietate si a legislatiei in vigoare.
(7) Titularii de autorizatii si licente sunt in drept sa efectueze lucrarile de defrisare a vegetatiei sau taierile de modelare pentru crearea si mentinerea distantei de apropiere fata de retelele electrice cu personal specializat, respectand prevederile legale in vigoare.
(8) Titularii de autorizatii si licente, beneficiari ai drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatii publice sau private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plata, instituite de catre autoritatile publice centrale si locale.

Obligatiile decurgand din autorizatiile de infiintare si din licente

Art. 17
(1) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii:
a)sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului;
b)sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.
(2) Pe durata de valabilitate a licentelor, titularii de licente sunt obligati:
a)sa respecte conditiile care insotesc licenta;
b)sa tina situatii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licentei acordate de autoritatea competenta, in cazul agentului economic in domeniul energiei electrice integrat, pe verticala sau pe orizontala, si sa se procedeze la fel ca in cazul in care activitatea respectiva ar fi efectuata de agenti economici separati si sa intocmeasca rapoarte financiare in formatul solicitat de catre autoritatea competenta;
c)sa constituie si sa mentina garantii financiare care sa le permita desfasurarea activitatii si asigurarea continuitatii serviciului;
d)sa puna la dispozitie autoritatii competente informatiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.

Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii de infiintare si de licenta asupra proprietatii tertilor

Art. 18
(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii de capacitati energetice se intinde pe durata necesara executarii lucrarilor. In exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizatiei de infiintare, cu respectarea prevederilor legale, poate:
a)sa depoziteze pe terenurile proprietate privata materiale, echipamente, utilaje, instalatii;
b)sa desfiinteze culturi sau plantatii, constructii sau alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata, in conditiile legii;
c)sa indeparteze materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
d)sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;
e)sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului, in masura strict necesara executarii lucrarilor pentru capacitatea autorizata.
(2) Dreptul de uz prevazut la alin. (1) inceteaza inaintea expirarii duratei stabilite pentru executarea lucrarilor sau inaintea acestui termen, la data terminarii anticipate a lucrarilor sau la data sistarii acestora si renuntarii la autorizatii. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificata de indata proprietarului.
(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice se intinde pe toata durata functionarii capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. In exercitarea acestui drept, titularul licentei poate:
a)sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
b)sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
c)sa desfiinteze sau sa reduca culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restranga activitati ale proprietarului, in masura si pe durata strict necesare executarii operatiilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii.
(4) Titularul licentei este obligat sa instiinteze in scris proprietarul bunurilor, terenurilor sau activitatilor care vor fi afectate ca urmare a lucrarilor la capacitatile energetice, cu exceptia cazurilor de avarii, situatie in care proprietarii sunt instiintati in termenul cel mai scurt.
(5) Titularul licentei este obligat sa plateasca proprietarilor despagubirea cuvenita pentru pagubele produse, sa degajeze terenul si sa-l repuna in situatia anterioara, in cel mai scurt timp posibil.
(6) Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul de acces si de executare a lucrarilor la locul de amplasare a capacitatilor energetice cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii si avarii.
(7) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare sau retehnologizare de capacitati energetice, precum si a operatiilor de revizie sau reparatie la capacitatea in functiune, titularul autorizatiei sau al licentei are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, pe toata durata lucrarilor, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane. In acest caz persoanele afectate vor fi instiintate, in scris, despre data inceperii, respectiv finalizarii lucrarilor.
(8) La incetarea exercitarii drepturilor prevazute la art. 16 alin. (2), titularul autorizatiei de infiintare, respectiv titularul licentei, este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situatia initiala.
(9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevazut la art. 16 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizatiei sau al licentei cu buna-credinta si in mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.

Zonele de protectie si zonele de siguranta

Art. 19
(1) Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor energetice si a anexelor acestora, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta.
(2) Zonele de protectie si de siguranta se determina pentru fiecare capacitate, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.
(3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta, se stabileste drept de servitute legala.

Exproprierea

Art. 20
(1) Terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este fie proprietate privata a unui tert, fie a titularului autorizatiei, fie proprietate publica.
(2) Daca terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este proprietate privata a unui tert, solicitantul autorizatiei de infiintare poate fie sa initieze procedura legala de expropriere a terenului, daca se invoca o cauza de utilitate publica, si sa obtina concesiunea acestuia, in conditiile legii, pe durata existentei capacitatii energetice, fie sa il cumpere.

Modificarea autorizatiilor si licentelor

Art. 21
Autorizatiile si licentele se modifica in cazul schimbarii circumstantelor sau conditiilor existente la data acordarii acestora.

Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor

Art. 22
(1) In caz de neindeplinire de catre titularul autorizatiei de infiintare, respectiv al licentei, a obligatiilor sale legale, precum si in caz de nerespectare a conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competenta din oficiu ori la sesizarea unor terti sau la notificarea de catre titular, autoritatea competenta va proceda dupa cum urmeaza:
a)in cazul in care neindeplinirea sau nerespectarea obligatiilor nu este imputabila titularului, va dispune:
# daca situatia creata este remediabila, un termen de conformare;
# daca situatia creata este iremediabila, retragerea autorizatiei, respectiv a licentei;
b)in cazul in care neindeplinirea sau nerespectarea obligatiilor este imputabila titularului, va dispune:
# daca situatia creata este remediabila, suspendarea autorizatiei, respectiv a licentei, pe o perioada fixata pentru remedierea situatiei create si pentru conformare cu autorizatia, respectiv cu licenta;
# daca situatia creata este iremediabila, retragerea autorizatiei, respectiv a licentei.
(2) In toate cazurile prevazute la alin. (1), persoanele prejudiciate pot actiona pe titular in justitie pentru recuperarea pagubei cauzate.
(3) Autoritatea competenta va suspenda autorizatia de infiintare, respectiv licenta titularului, in caz de incepere a procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului contra acestuia.
(4) Autoritatea competenta va retrage autorizatia de infiintare, respectiv licenta, in cazul decaderii, incapacitatii sau al falimentului titularului, precum si la incetarea concesiunii sau a locatiunii capacitatii energetice ori la vanzarea capacitatii de catre titular.


Sectiunea a 2-a Concesionarea


Obiectul concesiunii si autoritatea concedenta

Art. 23
(1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publica sau privata a statului, activitatile si serviciile publice de interes national din domeniul energiei electrice.
(2) Contractul de concesiune intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Conditiile de exploatare comerciala a bunurilor proprietate publica sau privata a statului si de realizare a activitatilor sau a serviciilor publice se stabilesc prin contractul de concesiune incheiat de autoritatea concedenta si aprobat in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Calitatea de autoritate concedenta o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului ori pentru activitatile sau serviciile publice de interes national.
(5) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea concedenta si se aproba prin hotarare a Guvernului.


Capitolul IV - Energia electrica


Piata de energie electrica

Art. 24
(1) Piata de energie electrica este compusa din piata reglementata si piata concurentiala, iar tranzactiile cu energie se fac angro sau cu amanuntul.
(2) Deschiderea pietei de energie electrica se realizeaza prin cresterea progresiva a ponderii pietei concurentiale, in conformitate cu prevederile strategiei si politicii energetice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Participantii la piata de energie electrica

Art. 25
(1) Participantii la piata de energie electrica si structurile operationale asociate sunt: producatorul, operatorul de transport si de sistem, autoproducatorul, operatorul pietei, operatorul de distributie, furnizorul, consumatorul eligibil si consumatorul captiv.
(2) Activitatile de producere, transport si distributie se pot desfasura de catre persoane fizice sau juridice distincte.
(3) Diferendele pe piata energiei electrice se solutioneaza de Comitetul de arbitraj, care se organizeaza si functioneaza in baza reglementarilor emise de autoritatea competenta.
(4) Membrii Comitetului de arbitraj beneficiaza de o indemnizatie de sedinta egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRE, fara a depasi lunar 10% din acesta.

Functionarea pietei reglementate de energie electrica

Art. 26
(1) Piata reglementata de energie electrica si de servicii asociate functioneaza prin contracte comerciale, cu preturi reglementate, incheiate intre participantii pe piata de energie electrica.
(2) Pe piata reglementata de energie electrica si servicii asociate, autoritatea competenta stabileste cantitatile contractate in tranzactiile angro dintre producatori si furnizori.

Functionarea pietei concurentiale de energie electrica

Art. 27
Piata concurentiala de energie electrica functioneaza pe baza de:
a)contracte bilaterale negociate ale producatorilor de energie electrica cu furnizorii;
b)contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electrica cu consumatorii eligibili;
c)contracte de import si de export al energiei electrice;
d)tranzactii prin licitatie pe piata spot;
e)tranzactii de servicii specifice.

Transportul si distributia

Art. 28
(1) Detinatorul de licenta si consumatorul au acces reglementat la retelele electrice de interes public. Accesul la retelele electrice de interes public reprezinta un serviciu obligatoriu, in conditii reglementate, pe care trebuie sa-l indeplineasca operatorul de transport si de sistem, precum si operatorul de distributie.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) situatiile in care operatorul de retea nu dispune de conditii care sa permita asigurarea acestui serviciu. In acest caz refuzul va fi justificat.
(3) Tariful pentru accesul la reteaua electrica de interes public este reglementat.
(4) Realizarea de linii electrice directe si accesul la acestea se reglementeaza de autoritatea competenta.

Producerea de energie electrica

Art. 29
Producerea de energie electrica si de energie termica in cogenerare se realizeaza de catre titularii de licenta, in conditiile prezentei legi.

Obligatiile producatorilor

Art. 30
Producatorii au, in principal, urmatoarele obligatii:
a)sa asigure livrarile de energie electrica, respectiv energia termica produsa in cogenerare si serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea conditiilor impuse prin licente, clauze contractuale si reglementari in vigoare;
b)sa oferteze in conditii nediscriminatorii intreaga putere electrica disponibila, precum si serviciile tehnologice de sistem;
c)sa mentina o rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, dupa caz, o rezerva suficienta de apa, pentru indeplinirea obligatiilor de productie si furnizare continua a energiei electrice prevazute de reglementarile in vigoare;
d)sa se conformeze, din punct de vedere operativ, cerintelor operatorului de transport si de sistem si sa infiinteze, dupa caz, trepte proprii de conducere operativa.

Drepturile producatorilor

Art. 31
Producatorii de energie electrica au, in principal, urmatoarele drepturi:
a)sa aiba acces la retelele electrice de interes public, in conditiile prezentei legi;
b)sa obtina, in conditiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;
c)sa tranzactioneze energia electrica si serviciile tehnologice de sistem pe piata reglementata si concurentiala;
d)sa infiinteze si sa mentina un sistem propriu de telecomunicatii pentru legatura cu capacitatile sale de productie, cu consumatorii sau cu treptele de conducere operativa.

Transportul energiei electrice

Art. 32
(1) Transportul energiei electrice se realizeaza de catre operatorul de transport si de sistem, persoana juridica titulara de licenta.
(2) Reteaua electrica de transport al energiei electrice este proprietatea publica a statului, inclusiv terenurile pe care aceasta este amplasata.

Planul de perspectiva

Art. 33
(1) Operatorul de transport si de sistem are obligatia de a elabora planuri de perspectiva privind transportul, in concordanta cu stadiul actual si evolutia viitoare a consumului de energie si a surselor, inclusiv importurile si exporturile de energie. Planurile vor contine modalitatile de finantare si realizare a investitiilor privind instalatiile de transport, cu luarea in considerare si a planurilor de amenajare si sistematizare a teritoriului strabatut de acestea, in conditiile respectarii normelor de protectie a mediului.
(2) Planurile prevazute la alin. (1) sunt supuse spre avizare autoritatii competente si se aproba de ministerul de resort.

Operatorul de transport si de sistem

Art. 34
(1) Operatorul de transport si de sistem presteaza serviciul public de transport pentru toti utilizatorii retelelor electrice de transport, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la acestea oricarui solicitant care indeplineste cerintele prezentei legi, cu respectarea normelor si performantelor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.
(2) Operatorului de transport si de sistem nu ii este permis sa participe la tranzactionarea energiei electrice decat in limita achizitiei de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic.
(3) Operatorul de transport si de sistem presteaza serviciul de sistem in conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii SEN, asigurand conducerea operativa, in scopul realizarii sigurantei functionarii, stabilitatii frecventei si tensiunii, continuitatii in alimentarea consumatorilor si coordonarii schimburilor de energie electrica cu alte sisteme electroenergetice.
(4) Operatorul de transport si de sistem desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a)exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta: instalatiile din retelele electrice de transport, instalatiile de masurare si contorizare a transferului de energie electrica prin retelele electrice de transport si la interfata cu utilizatorii retelelor electrice de transport care ii apartin, instalatiile de informatica si telecomunicatii din retelele electrice de transport aferente SEN;
b)asigura serviciul public de transport si tranzitul de energie electrica pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu contractele incheiate;
c)analizeaza si avizeaza indeplinirea conditiilor tehnice de racordare de catre utilizatorii retelelor electrice de transport, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
d)asigura transmiterea rezultatelor masurarilor de energie electrica la operatorul pietei si accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de masurare;
e)realizeaza planificarea operationala si conducerea operativa a SEN la nivel central si teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementarilor legale in vigoare pe piata de energie electrica;
f)autorizeaza personalul care realizeaza conducerea operativa conform reglementarilor in vigoare;
g)culege, inregistreaza si arhiveaza datele statistice privind functionarea SEN;
h)realizeaza schimbul de informatii cu partenerii de functionare interconectati si cu alti colaboratori in domeniul energetic, cu respectarea reglementarilor UCTE privind protocoalele de schimb de informatii, rapoartele, structura si procedurile de acces la bazele de date;
i)califica unitatile furnizoare de servicii de sistem, pe baza procedurii proprii, aprobata de autoritatea competenta;
j)elaboreaza si supune aprobarii autoritatii competente normele tehnice si reglementarile specifice necesare pentru realizarea activitatii de conducere operativa, cu consultarea participantilor la piata de energie electrica;
k)elaboreaza, in conditiile legii, planul de aparare a SEN impotriva perturbatiilor majore;
l)avizeaza studiile, programele si lucrarile privind dezvoltarea SEN.
(5) In caz de avarie majora care pericliteaza siguranta functionarii SEN, operatorul de transport si de sistem poate dispune folosirea rezervei de apa in afara programelor de exploatare a acumularilor, cu obligatia anuntarii autoritatilor competente in gospodarirea apelor.
(6) Operatorului de transport si de sistem nu ii este permisa divulgarea informatiilor comerciale obtinute pe parcursul activitatii sale.
(7) Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau schimbarii caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate integral de cel care a generat modificarea.

Interdictii

Art. 35
Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:
a)sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem;
b)sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem;
c)sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta a instalatiilor;
d)sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de transport sau sa intervina, in orice alt mod, asupra acestora;
e)sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente instalatiilor de transport.

Operatorul pietei de energie electrica

Art. 36
(1) Operatorul pietei de energie electrica este persoana juridica, titulara de licenta, organizator si administrator al acesteia, care desfasoara urmatoarele activitati principale:
a)asigura preluarea si prelucrarea ofertelor de vanzare-cumparare de energie electrica si servicii de la participantii la piata, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
b)stabileste, zilnic, cantitatile de energie electrica tranzactionate pentru fiecare interval de programare;
c)stabileste drepturile de incasare si obligatiile de plata ale participantilor la piata si asigura functionarea mecanismelor specifice de regularizare privind platile;
d)colecteaza si face publice, conform reglementarilor autoritatii competente, date statistice despre piata, inclusiv prognoze pe termen scurt privind acoperirea cererii de catre oferta;
e)determina si face publice, conform reglementarilor autoritatii competente, preturile pietei pe intervale, baza de programare, precum si alte obligatii banesti relevante pentru piata;
f)suspenda piata din initiativa proprie sau la solicitarea operatorului de transport si de sistem, in situatiile prevazute de reglementarile in vigoare;
g)coordoneaza activitatea de prognoza a cererii de energie electrica pentru planificarea operationala si programarea operativa a SEN;
h)stabileste intervalele orare necesare tarifarii, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea competenta.
(2) Operatorului pietei de energie electrica nu ii este permisa divulgarea informatiilor legate de tranzactii obtinute pe parcursul activitatii sale.
(3) Participantii la piata de energie electrica au obligatia sa furnizeze operatorului pietei de energie electrica informatii privind stabilirea prognozei de consum.

Distributia energiei electrice

Art. 37
(1) Distributia energiei electrice se realizeaza de catre operatorul de distributie, persoana juridica, titulara de licenta.
(2) Operatorul de distributie presteaza serviciul public pentru toti utilizatorii retelelor electrice de distributie, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la acestea oricarui solicitant care indeplineste cerintele prezentei legi, cu respectarea normelor si standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.
(3) Retelele electrice de distributie se delimiteaza fata de instalatiile de producere sau de retelele electrice de transport si de cele ale consumatorilor in punctele de delimitare patrimoniala.
(4) Terenurile pe care se situeaza retelele electrice de distributie existente la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt si raman in proprietatea publica a statului.
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distributie, titular de licenta, a dobandit dreptul de proprietate, in conditiile legii.
(6) Retelele electrice de distributie se dezvolta cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, protectiei mediului, sanatatii si vietii persoanelor si economisirea energiei, conform normelor tehnice si de siguranta cuprinse in reglementarile tehnice in vigoare.
(7) Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de distributie a energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbarii caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate integral de cel care a generat modificarea.

Operatorul de distributie

Art. 38
(1) Operatorul de distributie are urmatoarele atributii principale:
a)exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta retelele electrice de distributie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare;
b)asigura tranzitarea energiei electrice prin retelele electrice de distributie, la cererea si cu informarea operatorului de transport si de sistem, pentru acele zone ale tarii in care nu exista capacitate suficienta prin retelele sale, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, respectiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei tari vecine, in conditiile existentei unui acord bilateral in acest sens, in cazul incidentelor in SEN si al executarii lucrarilor de exploatare si mentenanta sau al lucrarilor noi in retelele de transport, care pun in indisponibilitate temporara retelele de transport din zona;
c)realizeaza lucrari de dezvoltare a retelelor electrice de distributie prin programe de dezvoltare optima a acestora, pe baza studiilor de perspectiva, prin consultare, dupa caz, cu operatorul de transport si prin programe specifice de modernizare pentru instalatii;
d)asigura conducerea operativa in conformitate cu licenta de distributie;
e)asigura accesul utilizatorilor, in conditii tehnice de racordare, si furnizeaza informatii privind reteaua electrica de distributie, cu respectarea confidentialitatii acestora, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;
f)supune aprobarii operatorului de transport si de sistem programul reparatiilor si lucrarilor de intretinere planificate in instalatiile cu tensiunea nominala de linie de 110 kV;
g)monitorizeaza siguranta in functionare a retelelor electrice de distributie, precum si indicatorii de performanta a serviciului de distributie.
(2) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), operatorul de distributie poate intrerupe functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar lucrarilor de intretinere si reparatii planificate, cu anuntarea prealabila a utilizatorilor retelei electrice de distributie.

Interdictii

Art. 39
Pentru protejarea retelelor electrice de distributie se interzice persoanelor fizice si juridice:
a)sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie fara avizul de amplasament al operatorului de distributie;
b)sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie fara acordul operatorului de distributie;
c)sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protectie si de siguranta ale instalatiilor;
d)sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sa intervina, in oricare alt mod, asupra acestora;
e)sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si avertizare aferente retelelor electrice de distributie.

Sistemele electroenergetice izolate

Art. 40
(1) Localitatile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la retelele SEN, pot fi alimentate cu energie electrica prin sisteme electroenergetice izolate.
(2) Consumatorii alimentati din sistemele electroenergetice izolate vor plati acelasi pret pentru energia consumata ca si consumatorii captivi alimentati din SEN.
(3) Autoritatea competenta va stabili pretul local si conditiile minime privind continuitatea si calitatea serviciului de furnizare.
(4) In situatia in care pretul local nu acopera costurile aferente alimentarii dintr-o retea electrica de interes public, diferenta se suporta de la bugetul de stat.

Furnizarea energiei electrice

Art. 41
(1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridica titulara de licenta comercializeaza energie clientilor. Pentru furnizarea energiei electrice se incheie un contract in conformitate cu regulamentul de furnizare a energiei electrice.
(2) Energia electrica furnizata clientului se factureaza de catre furnizor pe baza valorilor inregistrate de echipamentele de contorizare.
(3) Furnizorul care este si operator de distributie este obligat sa incheie contracte de furnizare cu consumatorii captivi si cu cei acreditati ca eligibili, care nu isi exercita acest drept.
(4) Este interzis consumul de energie electrica fara incheierea contractului de furnizare.

Obligatia de contractare

Art. 42
(1) La cererea scrisa a consumatorului privind alimentarea cu energie electrica pentru consumatorii noi ori acordarea unui spor de putere pentru consumatorii existenti, furnizorul care este si operator de distributie este obligat sa comunice in scris, intr-un interval de cel mult 30 de zile, conditiile tehnico-economice, in vederea satisfacerii cererii, si sa colaboreze cu clientii la stabilirea celei mai avantajoase solutii de alimentare. Necomunicarea in termen a conditiilor prezuma acceptarea cererii.
(2) Contractul de furnizare se incheie pentru o durata nedeterminata sau convenita de parti.
(3) Consumatorul poate rezilia oricand contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile pentru consumatorii captivi, respectiv de 30 de zile pentru consumatorii eligibili.
(4) Furnizorul este indreptatit sa rezilieze contractul numai in caz de consum fraudulos, neplata repetata a facturilor sau in alte situatii prevazute de lege.

Retransmiterea energiei

Art. 43
(1) Consumatorul nu poate transmite sau revinde energie electrica altui consumator decat cu acordul furnizorului si operatorului de distributie, in conditiile prezentei legi.
(2) Consumatorul, persoana juridica ce detine o retea electrica de distributie proprie prin care se alimenteaza cel putin doi subconsumatori, este obligat sa asigure accesul reglementat la retea. In acest scop consumatorul poate incheia contract de servicii energetice cu subconsumatorii, conform contractului-cadru stabilit de autoritatea competenta. Subconsumatorul va plati energia furnizata de catre consumator conform metodologiei stabilite de autoritatea competenta.
(3) Consumatorul poate intrerupe livrarea energiei electrice catre subconsumator numai daca acesta isi incalca obligatiile asumate prin contract.

Limitarea sau intreruperea alimentarii

Art. 44
(1) Operatorul de distributie este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica in urmatoarele situatii:
a)cand se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b)prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele energetice, in zone de retea electrica sau la nivelul intregului SEN;
c)executarea unor manevre sau lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi.
(2) Operatorul de distributie este obligat sa anunte consumatorii afectati de intreruperile planificate, prin intermediul furnizorului, in modul stabilit prin contracte si sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare executarii unor lucrari de intretinere si reparatii.
(3) Operatorul de distributie raspunde pentru daunele cauzate consumatorilor din culpa sa.
(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc conditiile in care, in situatii exceptionale, se poate limita sau intrerupe alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.

Plata energiei furnizate

Art. 45
In conformitate cu prevederile contractului, consumatorul este obligat sa plateasca contravaloarea energiei electrice consumate.

Raspunderile furnizorului

Art. 46
(1) Furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate consumatorului din culpa sa, in conditiile stabilite prin contractul de furnizare.
(2) Furnizorul este indreptatit sa recupereze daunele produse consumatorilor, de la operatorul de distributie, operatorul de transport si de sistem sau de la producator, dovedite a fi cauzate din culpa oricaruia dintre acestia.

Raspunderile consumatorului

Art. 47
(1) Consumatorul raspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, in conditiile stabilite prin contractul de furnizare.
(2) Nerespectarea de catre consumator a contractului de furnizare a energiei electrice atrage plata contravalorii energiei electrice consumate, respectiv evaluate, si, dupa caz, suportarea urmatoarelor consecinte:
a)penalizari;
b)sistarea temporara a furnizarii energiei electrice;
c)deconectarea de la reteaua electrica.
(3) In cazul consumului fraudulos, consumatorul va fi deconectat de la reteaua electrica, fiind obligat, totodata, la plata contravalorii energiei electrice consumate si a costurilor aferente deconectarii, evaluate conform normelor tehnice in vigoare.

Drepturile consumatorului

Art. 48
Consumatorii au urmatoarele drepturi:
a)sa aiba acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b)sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contracte, atunci cand apar elemente noi sau cand considera necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
c)sa aiba acces la grupurile de masurare pentru decontare;
d)sa racordeze la instalatiile proprii subconsumatori, cu acordul scris al operatorului de retea sau al furnizorului, in conditiile legii;
e)sa solicite furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele electrice;
f)sa solicite furnizorului despagubiri, conform prevederilor contractuale, cand i se produc daune din vina acestuia sau in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a energiei.

Masurarea energiei electrice

Art. 49
(1) Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se masoara prin grupuri de masurare conform codului de masurare elaborat de autoritatea competenta.
(2) Grupurile de masurare a energiei electrice in vederea decontarii se asigura, dupa caz, de:
# operatorul de transport si de sistem, pentru asigurarea masurarilor pe piata angro;
# producatori, pentru asigurarea masurarilor din grupuri nedispecerizabile pentru livrarile in reteaua de distributie;
# operatorul de distributie, pentru asigurarea masurarilor pe piata cu amanuntul.
(3) Operatorul de retea electrica este obligat sa permita utilizatorilor sa instaleze, suplimentar, grupuri de masurare, la cererea acestora si pe cheltuiala proprie.


Capitolul V - Sursele regenerabile de energie


Definirea surselor

Art. 50
In conditiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie:
a)energia eoliana;
b)energia solara;
c)energia valurilor si a mareelor;
d)energia geotermala;
e)energia hidroelectrica;
f)energia continuta in fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura (inclusiv substante vegetale si reziduuri de origine animala), silvicultura si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si municipale, denumita biomasa;
g)energia continuta in gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit;
h)energia continuta in gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate;
i)energia continuta in produse secundare gazoase, obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, formand categoria de combustibil gazos, denumita biogaz;
j)energia continuta in produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, formand categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant;
k)energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate in prezent.

Conditiile tehnice de utilizare si comercializare

Art. 51
Autoritatea competenta va reglementa conditiile tehnice de acces la reteaua electrica si cele de comercializare a energiei electrice si a energiei termice produse in cogenerare, din surse regenerabile.

Facilitati

Art. 52
Dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie se stimuleaza pe baza unor studii economice aprofundate tehnico-economic, acordandu-se facilitati prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii competente.


Capitolul VI - Preturi si tarife


Tipurile de preturi si tarife. Fundamentarea acestora

Art. 53
In sectorul energiei electrice, a carui productie se comercializeaza pe piata interna, se aplica urmatoarele preturi si tarife:
a)preturi rezultate din mecanismele concurentiale ale pietei;
b)preturi reglementate pentru energia termica produsa in cogenerare;
c)tarife reglementate pentru serviciile de transport si de distributie a energiei electrice, considerate activitati cu caracter de monopol natural;
d)tarife reglementate pentru furnizarea de energie electrica la consumatorii captivi;
e)tarife reglementate pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pana la crearea unei piete concurentiale;
f)tarife reglementate pentru serviciile de transformare si interconexiune;
g)tarife reglementate de racordare la retea;
h)tarife practicate de operatorul de transport si de sistem si de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la piata.

Reglementarea preturilor

Art. 54
(1) Autoritatea competenta poate propune ministerului de resort reglementarea unui pret utilizat de agentul economic din sectorul energiei electrice, daca se considera ca agentul economic foloseste abuziv o pozitie dominanta.
(2) Declararea unui pret ca fiind reglementat se face prin hotarare a Guvernului, initiata de ministerul de resort, pentru perioade limitate, cu avizul Consiliului Concurentei.

Reglementarea tarifelor

Art. 55
Tarifele pentru consumatorii captivi de energie electrica sunt reglementate de autoritatea competenta si sunt aceleasi pe intreg teritoriul tarii.

Metodologiile de reglementare a preturilor si tarifelor

Art. 56
(1) Preturile si tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate si publicate de catre autoritatea competenta. In calculul acestora vor fi luate in considerare costurile justificate ale activitatilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice si termice, cheltuielile pentru dezvoltare si protectia mediului, precum si o cota rezonabila de profit.
(2) Metodologia de reglementare a preturilor si tarifelor si eventualele modificari ulterioare se aproba de catre autoritatea competenta, dupa informarea si consultarea ministerului de resort si a agentilor economici din sector implicati.

Evidentierea costurilor si a veniturilor

Art. 57
Agentii economici, titulari de licenta din sectorul energiei electrice si termice, care practica preturi si tarife reglementate, sunt obligati sa prezinte autoritatii competente:
a)costurile si veniturile realizate separat din activitatile care fac obiectul licentelor acordate in structura stabilita de autoritatea competenta;
b)modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor si veniturilor avute in vedere atunci cand se intocmesc situatiile contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b).

Principiile pentru fundamentarea propunerilor de preturi si tarife reglementate

Art. 58
(1) Propunerile de preturi si tarife reglementate pentru energia electrica si termica se elaboreaza de catre agentii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competenta si se comunica acesteia impreuna cu fundamentarea in formatul stabilit.
(2) Agentii economici din sectorul energiei electrice vor transmite autoritatii competente toate datele necesare folosite in procesul de fundamentare a solicitarii si vor asigura accesul reprezentantilor desemnati de aceasta la ele.
(3) Ordinul de aprobare a preturilor si tarifelor reglementate pentru energia electrica, aplicabile consumatorilor captivi si activitatilor cu caracter de monopol natural, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinul va contine si data intrarii lor in vigoare.
(4) Preturile pe piata spot se fac publice zilnic, prin grija operatorului pietei de energie electrica.
(5) Principiile care stau la baza stabilirii preturilor si tarifelor reglementate pentru energia electrica si termica au in vedere urmatoarele:
a)sa contribuie la utilizarea eficienta a energiei electrice;
b)sa fie diferentiate pe categorii de consumatori, in functie de comportamentul energetic si nu de natura activitatii, permitand acestora alegerea tipului de pret/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor;
c)pentru consumatorii de energie electrica, altii decat cei casnici, avand o putere mai mare sau egala cu 30 kW, tariful atat pentru energia electrica, cat si pentru cea termica sa aiba o structura binomiala, respectiv un pret pentru putere si un pret pentru energie;
d)sa stimuleze consumatorii de energie electrica in redistribuirea consumului din orele de varf ale SEN;
e)sa asigure protectia intereselor consumatorilor si calitatea serviciilor.
(6) Este interzisa subventionarea consumatorilor prin tarifele la energia electrica si termica sau recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori, prin tarifele practicate altor categorii de consumatori.

Interdictia subventionarii in producerea combinata a energiei electrice si termice

Art. 59
Agentii economici care produc combinat energie electrica si termica si care comercializeaza cel putin una dintre ele vor repartiza costurile intre cele doua forme de energie, potrivit reglementarilor aprobate de autoritatea competenta, fiind interzisa subventionarea incrucisata intre cele doua forme de energie.

Serviciile conexe

Art. 60
Serviciile prestate tertilor de catre agentii economici care produc energie hidroelectrica si care au in administrare, concesiune sau inchiriere baraje, diguri si lacuri de acumulare se realizeaza pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii.


Capitolul VII - Infractiuni si contraventii


Raspunderi

Art. 61
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea penala, contraventionala sau civila.

Infractiuni

Art. 62
(1) Sustragerea de energie electrica constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
(2) Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a energiei electrice livrate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
(3) Deteriorarea, modificarea fara drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(4) Executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(5) In cazul in care infractiunile prevazute la alin. (2)-(4) sunt savarsite de un salariat al unui titular de licenta, limita minima si maxima speciala a pedepsei se majoreaza cu cate un an.
(6) Tentativa la infractiunile prevazute de alin. (2)-(4) se pedepseste.

Contraventii

Art. 63
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)incalcarea reglementarilor tehnice si comerciale stabilite de catre autoritatea competenta, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor si autorizatiilor;
b)influentarea formarii libere a preturilor pe piata energiei electrice;
c)refuzul nejustificat al producatorilor de a respecta obligatiile care le revin potrivit art. 30;
d)nerespectarea dispozitiilor operative ale operatorului de transport si de sistem;
e)exploatarea unor instalatii care nu respecta conditiile tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului inconjurator;
f)refuzul nejustificat al accesului oricarui solicitant la retelele electrice de transport si de distributie;
g)revanzarea de energie electrica de catre un consumator captiv fara acordul furnizorului si operatorului de distributie;
h)refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea competenta, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
i)neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de autoritatea competenta sau furnizarea incorecta si incompleta de date si informatii necesare desfasurarii activitatii autoritatii competente, precum si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
j)refuzul consumatorilor de a permite accesul la grupurile de masurare;
k)nerespectarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare catre operatorul pietei de energie electrica conform prevederilor legale, fara confirmarea operatorului de transport si de sistem;
l)orice actiune a operatorului de transport si de sistem de alterare nejustificata a ordinii de merit a capacitatilor de producere;
m)furnizarea unor informatii incomplete sau eronate partenerilor externi ai SEN de catre operatorul de transport si de sistem;
n)transmiterea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale;
o)intarzierea nejustificata in racordarea noilor consumatori sau in realimentarea acestora dupa intrerupere, precum si propunerea unor solutii de racordare, altele decat cele optime din punct de vedere tehnic si cu costuri minime, conform actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatea competenta;
p)executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor, fara consimtamantul prealabil al titularului acestora;
q)nerespectarea standardelor de performanta stabilite prin reglementarile in vigoare;
r)nerespectarea masurilor de utilizare eficienta a resurselor in sector;
s)interzicerea de catre persoane fizice sau juridice a accesului operatorului de retea pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, reparatii, revizii, interventii la avarii si pentru defrisare sau a taierilor de modelare pentru crearea si mentinerea distantei regulamentare fata de retelele electrice;
s)practicarea de preturi sau tarife pentru activitatile reglementate, fara aprobarea autoritatii competente.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-i) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, in cazul persoanelor juridice, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. j)-s), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a)reprezentantii imputerniciti ai autoritatii competente, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), h), i), j), k), l), m), n), o), r) si s);
b)reprezentantii imputerniciti ai consiliilor locale, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. c), e), f), g), p), q) si s).
(4) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. e), g), p) si s) se poate face, in afara persoanelor prevazute la alin. (3), si de catre reprezentantii imputerniciti ai titularilor de licenta, acestora revenindu-le obligatia sesizarii organelor in drept sa aplice sanctiunile, conform prevederilor prezentei legi.

Regimul juridic al contraventiilor

Art. 64
Contraventiilor prevazute la art. 63 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Constatarea contraventiilor

Art. 65
(1) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 63 alin. (1), agentii constatatori mentionati la art. 63 alin. (3) si (4) au acces, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, pana la receptoarele de energie, si au dreptul sa verifice instalatia, precum si sa execute masuratori si determinari. Proprietarii si cei care exploateaza aceste cladiri, locuri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice activitatii lor.
(2) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agentilor constatatori.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Intrarea in vigoare

Art. 66
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare;
b)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministerul de resort si autoritatea competenta vor elabora regulamentele care se aproba prin hotarari ale Guvernului.
 
13/06/2008 - Acest articol a fost citit de 9004 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 3 (data de 162 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Legislatie"
Stirile anterioare
Modificarea si completarea Legii energiei...
Legea energiei electrice
Monitorizarea electronica in timp real a...
Liberalizarea sectorului energetic european
Liberalizarea pietei energetice
Stirile urmatoare
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor...
Asigurarea securitatii utilizatorilor de...
Programul national pentru reducerea costurilor...
Legea privind performanta energetica a cladirilor
Performanta energetica a cladirilor
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simplă a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile și componentele identificate corect vă oferă imediat o imagine clară privind modul de funcționare și de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identificați toate blocurile terminale


Noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate mărcile majore de blocuri terminale și componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimantă de etichete rigide pentru fiecare marcă utilizată. Brady Corporation oferă o listă de mărci de blocuri terminale care au fost testate în privința compatibilității cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese | studio 20 | www h2on ro | focusrent ro | melkior | komsitravel ro | www.plantmaster.ro | http www scauneonline ro | Rexed |
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric