Functionarea Comitetului de arbitraj


ghidelectric.ro
Vineri, 22 Octombrie 2021
Ne gasiti si pe:            

Functionarea Comitetului de arbitraj


Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17/01/2006

Face parte din Ordinul nr. 60/2005 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei


Capitolul I - Dispozitii generale


Temei legal

Art. 1
Comitetul de arbitraj se constituie in temeiul art. 25 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003.

Art. 2
Comitetul de arbitraj se constituie la initiativa Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si este format din 3 membri cu drept de vot si un membru ANRE, observator fara drept de vot.

Art. 3
Desemnarea membrilor Comitetului de arbitraj cu drept de vot se face dupa cum urmeaza:
a) oricare participant la piata de energie electrica poate propune 1-2 persoane fizice, de cetatenie romana, care au capacitate deplina de exercitiu, fara antecedente penale, din afara agentului economic, fara interese directe sau indirecte in sector, cu experienta in solutionarea diferendelor pe cale amiabila, cunostinte solide in domeniul energiei electrice si disponibilitate pentru participarea la sedintele de arbitrare, cunoscatoare ale reglementarilor si aranjamentelor comerciale pe piata de energie electrica;
b) presedintele ANRE analizeaza impreuna cu Consiliul consultativ propunerile transmise de participantii la piata de energie electrica si intocmeste o lista cu punctajul obtinut de fiecare persoana propusa sa faca parte din Comitetul de arbitraj;
c) membrii Comitetului de arbitraj se numesc prin decizie a presedintelui ANRE pe o perioada de un an;
d) membrii Comitetului de arbitraj pot fi revocati individual de catre presedintele ANRE la constatarea dovedita a unei incompatibilitati.

Art. 4
Membrii Comitetului de arbitraj au dreptul la o indemnizatie de sedinta daca participa pe toata durata acesteia. Indemnizatia de sedinta este egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRE, fara a depasi lunar 10% din acesta.

Art. 5
Cheltuielile legate de instituirea si functionarea Comitetului de arbitraj sunt suportate din veniturile operatorului pietei de energie electrica, care le prevede intr-un capitol separat al bugetului anual si vireaza fondurile necesare in contul ANRE in baza unei facturi emise de autoritatea competenta.

Art. 6
Membrii Comitetului de arbitraj au obligatia de a participa la toate sedintele.

Art. 7
In cazul in care unul dintre membrii Comitetului de arbitraj cu drept de vot lipseste la cel mult doua sedinte ale acestuia in decurs de doua luni consecutive, acesta va fi revocat de catre presedintele ANRE, care va numi in locul acestuia pe urmatorul candidat de pe lista, in ordinea punctajului obtinut in momentul analizarii propunerilor primite.

Art. 8
In cazul in care la urmatorul punctaj de pe lista se inregistreaza mai multi candidati la egalitate, departajarea se va face de catre presedintele ANRE.

Art. 9
Mandatul noului membru cu drept de vot ales conform art. 7 sau 8 expira odata cu al celorlalti membri cu drept de vot.

Competente

Art. 10
Comitetul de arbitraj are competenta de a solutiona diferendele aparute pe piata de energie, cu respectarea legislatiei in vigoare, inclusiv a legislatiei secundare.

Art. 11
In situatiile in care din solutionarea diferendelor rezulta necesitatea emiterii/modificarii unei reglementari in vigoare, Comitetul de arbitraj poate sesiza ANRE in acest sens, indicand motivele care stau la baza propunerii.

Scopul

Art. 12
Comitetul de arbitraj functioneaza in scopul solutionarii in mod operativ, eficient si echidistant a diferendelor care apar intre:
1. agenti economici pe piata de energie electrica;
2. Societatea Comerciala OPCOM - S.A. si unul dintre participantii la piata, cu privire la deciziile Societatii Comerciale OPCOM - S.A.

Art. 13
Sedintele Comitetului de arbitraj se intrunesc in scopul analizei si solutionarii unui diferend, ca urmare a unei cereri transmise in conditiile art. 15, respectiv art. 17, cu respectarea prevederilor art. 12.

Definitii

Art. 14
In intelesul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:
# arbitrare - solutionarea unui diferend de catre unul sau mai multi arbitri;
# arbitru - membru al Comitetului de arbitraj cu drept de vot;
# audiere - infatisare, etapa a procesului de arbitrare, prin care partile aflate in diferend isi prezinta si justifica, pe baza de documente, punctele de vedere;
# autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE;
# cerere de arbitraj - act prin care una dintre partile participante la piata de energie electrica sesizeaza Comitetul de arbitraj cu privire la lipsa unui acord, in vederea stabilirii unei decizii privind modul de rezolvare a diferendului;
# decizie - document scris, emis de Comitetul de arbitraj, prin care se hotaraste modul de rezolvare a diferendului, avand caracter obligatoriu pentru parti;
# diferend - controversa existenta intre doi sau mai multi participanti la piata asupra unei probleme de functionare a pietei;
# parti - orice persoane juridice participante la piata de energie, implicate in diferendul arbitrat conform prezentului regulament.


Capitolul II - Primirea sesizarilor


Art. 15
(1) Partea/partile aflata/aflate in diferend se pot adresa Comitetului de arbitraj cu o cerere prin care sa solicite punctul de vedere cu privire la modul de solutionare a diferendului.
(2) In vederea includerii unei noi solicitari pe ordinea de zi a unei sedinte a Comitetului de arbitraj programate, termenul de transmitere a acesteia este de minimum 3 zile lucratoare inainte de data la care este programata sedinta.
(3) Transmiterea convocarii se va face cu cel putin doua zile lucratoare inainte de termenul fixat.

Art. 16
Comitetul de arbitraj va transmite punctul sau de vedere printr-o recomandare, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data intrunirii sedintei.

Art. 17
Daca partea/partile nu isi insuseste/insusesc recomandarea in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data comunicarii acesteia, Comitetul de arbitraj este sesizat de parti printr-o cerere de arbitraj. Aceasta va cuprinde si o lista cu succesiunea demersurilor facute pentru rezolvarea diferendului.

Art. 18
Comitetul de arbitraj are obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea sesizarii sa programeze audierea partilor. Aceasta are loc in prezenta operatorului pietei de energie electrica, in termen de maximum 6 zile lucratoare de la data transmiterii cererii de arbitraj.

Art. 19
In cazul in care a hotarat respingerea sesizarii, Comitetul de arbitraj trebuie sa transmita in scris partilor justificarea pozitiei sale, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea sesizarii.

Art. 20
Comitetul de arbitraj are obligatia sa arbitreze diferendul si competenta de a emite o decizie obligatorie pentru parti in termen de 3 zile lucratoare de la arbitrare. In cazuri deosebite, Comitetul de arbitraj va emite decizia in maximum 15 zile calendaristice.


Capitolul III - Procedura de arbitrare


Art. 21
(1) Partile vor participa la audiere personal/prin reprezentanti legali si, eventual, insotiti de interpreti pentru persoanele de alta cetatenie.
(2) Orice parte poate cere ca solutionarea cererii sa se faca in lipsa ei, pe baza cererii si a actelor depuse.
(3) Lipsa uneia dintre parti la dezbateri nu determina luarea unei hotarari in defavoarea ei.
(4) In cazul in care partile, desi instiintate, nu se prezinta la dezbateri, Comitetul de arbitraj va solutiona cererea, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice.
(5) Comitetul de arbitraj, la cererea oricarei parti, poate amana o singura data, pe parcursul desfasurarii procedurii de arbitrare, audierea programata, conform prevederilor prezentului articol, pentru motive temeinice, care sa justifice imposibilitatea partii in cauza de a se prezenta la dezbateri. Cererea de amanare trebuie inaintata Comitetului de arbitraj cu cel putin doua zile inainte de data audierii.
(6) Cea de-a doua audiere va avea loc in termen de cel mult 5 zile de la data fixata pentru prima audiere, cu convocarea partilor.

Art. 22
Documentele sunt prezentate de parti in original sau in copie conforma cu originalul.

Art. 23
(1) Pe parcursul solutionarii diferendului partile vor fi tratate in mod egal.
(2) In cadrul sedintei de audiere partile isi vor expune punctele de vedere.
(3) Prezentarea va fi clara si concisa, argumentata cu fapte si cu acte pertinente.
(4) Dupa ce fiecare parte isi prezinta pozitia, partile si/sau membrii Comitetului de arbitraj pot pune intrebari pentru clarificarea aspectelor divergente.
(5) Dupa incheierea audierii se vor consemna intr-un proces-verbal pozitia finala a partilor, modul in care doresc solutionarea diferendului si argumentele fiecarei parti.
(6) Procesul-verbal va fi semnat de parti/reprezentantii partilor si de membrii Comitetului de arbitraj.
(7) In situatia in care una dintre parti nu este prezenta sau refuza semnarea procesului-verbal, se va face precizarea corespunzatoare in procesul-verbal.
(8) Arbitrarea va avea loc intr-o singura sedinta.

Art. 24
Comitetul de arbitraj poate cere, suplimentar fata de materialele prezentate, informatiile si datele necesare pentru solutionarea diferendului.

Art. 25
Audierile au loc de regula la sediul Societatii Comerciale OPCOM - S.A. Daca este necesar, Comitetul de arbitraj poate hotari solicitarea unor verificari suplimentare.

Art. 26
(1) Comitetul de arbitraj poate apela la specialisti de terta parte pentru informatii suplimentare privind diferendul, opinia acestora avand rol consultativ pentru Comitetul de arbitraj.
(2) In cazul in care Comitetul de arbitraj considera necesara consultarea unor specialisti, indemnizatia datorata acestora va fi suportata de ambele parti.

Art. 27
Daca una dintre parti apeleaza la specialisti de terta parte pentru informatii suplimentare privind diferendul, cheltuielile legate de serviciile acestor specialisti vor fi suportate de partea care i-a solicitat.

Art. 28
Partile vor putea delega la audiere cel mult 4 persoane competente in domeniul problemei aflate in diferend.

Art. 29
Sedintele de arbitrare a diferendelor nu sunt publice.

Art. 30
Pentru fiecare disputa analizata Comitetul de arbitraj va intocmi un dosar care va cuprinde: cererea de arbitraj, documentele pe care partile isi intemeiaza sustinerile, informatiile si celelalte date avute in vedere de Comitetul de arbitraj, dovezile de convocare/comunicare, procesul-verbal, decizia adoptata, modul de solutionare. Aceste dosare sunt confidentiale si se pastreaza la sediul Societatii Comerciale OPCOM - S.A. cel putin un an de la data redactarii deciziei prin care este solutionat diferendul.


Capitolul IV - Decizia


Art. 31
(1) Deciziile Comitetului de arbitraj se iau prin vot si sunt valabile daca cel putin 2 arbitri au aceeasi pozitie. Arbitrul care nu este de acord cu solutia adoptata trebuie sa isi justifice pozitia in scris.
(2) Decizia va fi semnata de toti membrii Comitetului de arbitraj, inclusiv de membrul ANRE fara drept de vot.

Art. 32
Decizia trebuie sa contina:
a) numele partilor, adresa, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor;
b) natura diferendului;
c) solutia adoptata si motivele de fapt si de drept.

Art. 33
(1) Comunicarea va fi facuta partilor prin scrisoare recomandata, in termen de cel mult 3 zile de la redactarea deciziei.
(2) Prin comunicarea deciziei catre ambele parti se incheie procedura de arbitrare.

Art. 34
(1) Decizia poate fi contestata de partea care se considera vatamata, in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia, la autoritatea competenta.
(2) ANRE va emite o decizie prin care va solutiona contestatia in termen de 15 zile de la primirea acesteia.
(3) Daca petitionarul este nemultumit de solutia data contestatiei sale, acesta se poate adresa Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, conform prevederilor legale in vigoare.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 35
Toate documentele inregistrate la Comitetul de arbitraj au caracter confidential, cu exceptia situatiei in care legea prevede altfel sau partile sunt de acord sa renunte la confidentialitate.
 
13/06/2008 - Acest articol a fost citit de 1756 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 2 (data de 49 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Legislatie"
Stirile anterioare
Racordarea utilizatorilor la retelele electrice...
Performanta energetica a cladirilor
Legea privind performanta energetica a cladirilor
Programul national pentru reducerea costurilor...
Asigurarea securitatii utilizatorilor de...
Stirile urmatoare
Practici neconcurentiale pe piata de energie
Facilitati pentru plata facturii la energie in...
Listele de cheltuieli eligibile aprobate de...
Aprobare Lege investitii
Preturile energiei electrice in atentia...
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simplă a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile și componentele identificate corect vă oferă imediat o imagine clară privind modul de funcționare și de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identificați toate blocurile terminale


Noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate mărcile majore de blocuri terminale și componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimantă de etichete rigide pentru fiecare marcă utilizată. Brady Corporation oferă o listă de mărci de blocuri terminale care au fost testate în privința compatibilității cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| Alo Deces| Carolina Design| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric